تبلیغات
«ابومسلمی ها»... تریبون آزاد جامعه هواداران باشگاه ابومسلم خراسان - امید اعتمادى

امید اعتمادى

امید اعتمادى ، لیدر متعصب مشكى پوشان

اهم رویدادهای وبگاه رسمی هواداران ابومسلم خراسان